Terugblik raadsvergadering 10 december

Gepubliceerd op: 22 december 2020 13:55

De raad besprak het voorstel 'Derde wijzigingsverordening Winkeltijden'. De fracties D66, PvdA en VVD beoogde met een amendement een tijdelijke vrijstelling, tijdens de coronacrisis, aan alle winkels voor alle zondagen tussen 12:00 en 18:00 uur. Dit amendement is met 7 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. Het voorstel zelf is met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen, hiermee blijft het, tijdens de coronacrisis, mogelijk om winkels in levensmiddelen op zondagen te openen.


Ook besprak de raad de Zienswijze Inkoopkader Jeugdhulp 2022 e.v. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Samenleving van 26 november is een technisch amendement ingediend om de zienswijze aan te scherpen. In plaats van algemene keuzevrijheid wordt ingezet op kwaliteit van de aanbieders en individueel maatwerk. Zowel het amendement als het geamendeerde voorstel zijn unaniem aangenomen.


De raad werd gevraagd geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het Regionaal Toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Dit voorstel is met 19 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De motie 'Gelijke monniken gelijke (mond)kappen', ingediend door de fractie OP, is met 2 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.


De volgende voorstellen zijn unaniem aangenomen:
- Tweede Concernrapportage
- Belastingverordeningen 2021
- Instellen commissie Omgevingswet
- Eerste wijziging Beheersverordening Algemene Begraafplaats Papendrecht
- Privacybeleid
- Zienswijze oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
- Bestemmingsplan Politiebureau
- Zienswijze Governance Jeugdhulp

De motie 'Adempauze voor schuldenaren', ingediend door de fractie ChristenUnie, is aangehouden. Wethouder Paans heeft aangegeven dat hij, in samenwerking met de SDD, zal onderzoeken wat de consequenties en mogelijkheden zijn van een soort noodstopprocedure van schulden op gemeentelijk niveau.