Terugblik raadsvergadering 1 oktober

Gepubliceerd op: 06 oktober 2020 14:00

Op 1 oktober 2020 kwam de gemeenteraad van Papendrecht digitaal bij elkaar.


De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het uit voeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van toekomstbestendige huisvesting voor de VO-scholen op de locaties Vijzellaan en Van der Palmpad (tot aan de Douwes Dekkerlaan).
De Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.


De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de begrotingswijziging 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Ook heeft de gemeenteraad een zienswijze meegegeven aan de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.


De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het vrijgeven van de Concept Omgevingsvisie voor inspraak. De Omgevingsvisie beschrijft de gewenste toekomst van de gemeente, niet alleen fysiek maar ook sociaal.


De raad heeft kennis genomen van de Concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden. Ook heeft de raad een zienswijze op de Concept RES meegegeven voor de verdere uitwerking van de RES. De fractie PAB heeft een amendement ingediend op de zienswijze waarin aandacht wordt gevraagd voor een klimaatvriendelijk alternatief voor aardgas en de nadruk op minder energieverbruik door bijvoorbeeld goede isolatie. Dit amendement is unaniem aangenomen

.
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de Eerste Concernrapportage 2020. De eerste concernrapportage 2020 is het eerste bijstellingsmoment van de begroting 2020.


De gemeenteraad stemde unaniem in met het wijzigen van de bebouwde kom grens. De directe aanleiding voor het wijzigen van de bebouwde kom grens is de realisatie van het industrieterrein Nieuwland Parc en de realisatie van het politiebureau aan de Burgemeester Keijzerweg.


Het Bestemmingsplan 'Kombuis' is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De vaststelling van dit plan maakt het mogelijk om het eiland Kombuis als woningbouwlocatie te ontwikkelen.