Terugblik raadsvergadering 21 januari 2021 en 26 januari 2021

Gepubliceerd op: 27 januari 2021 12:25

Op donderdag 21 januari heeft de raad o.a. vergaderd over het principebesluit regionale samenwerking Drechtsteden en de begrotingswijziging van de Service Organisatie Jeugd, de vergadering werd vervolgd op 26 januari 2021. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

Afscheid Mevrouw Vos

Mevrouw Vos (duo)raadslid van GroenLinks nam afscheid en ontving de gouden gemeentespeld.

Benoemingen raadsleden

De heer van Veen is benoemd als raadslid van P.A.B. en de heer van Engelen is tijdelijk benoemd als raadslid van GroenLinks, ter vervanging van de heer Grimmius. Mevrouw de Heer is benoemd als plaatsvervangend lid van de Drechtraad.

Principebesluit regionale samenwerking Drechtsteden

De raad heeft unaniem ingestemd met het principebesluit regionale samenwerking Drechtsteden. De motie 'Regio Drechtsteden democratisch en uitnodigend', ingediend door de fracties SGP, P.A.B., Onafhankelijk Papendrecht en CDA is met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Hiermee wordt het college verzocht om namens de raad in het regionale voorbereidingsproces van de transitie het volgende in te brengen: werk een adviescommissie met een vertegenwoordiging vanuit de raden uit voor de GR Sociale Dienst en stimuleer samenwerking met Molenlanden en Gorinchem.

Zienswijze Begrotingswijziging 2021 SOJ

Bij de bespreking van het voorstel Zienswijze Begrotingswijziging 2021 SOJ heeft de fractie D66 een amendement ingediend. De raad heeft unaniem ingestemd met het geamendeerde besluit. De gemeente Papendrecht heeft aangegeven niet akkoord te zijn met de voorgestelde begrotingswijziging en draagt het dagelijks bestuur op om de komende 11 maanden te gebruiken om maatregelen te nemen om binnen de begroting 2021 te blijven. Hiermee heeft de raad een stevig signaal afgegeven aan de Service Organisatie Jeugd.

Motie 'Geef meer ruimte (ook aan jeugd) in deze corona tijden'

De motie 'Geeft meer ruimte (ook aan jeugd) in deze corona tijden', ingediend door de fractie Onafhankelijk Papendrecht is unaniem aangenomen. De motie roept het college op om acties te ondernemen om het buitenbad eerder open te stellen, de speeltuinen eerder open te stellen en buitensporten actief te promoten en waar mogelijk te faciliteren.

Omgevingsvisie

De gemeenteraad heeft de nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld. Door middel van amendementen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:


Het amendement 'Bouwen boven A15' ingediend door de fracties D66 en PAB is met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Hiermee wordt aangegeven dat ten noorden van de A15, bebouwing zoals o.a. woningen, zonneweiden en windturbines niet is toegestaan. Er blijven wel mogelijkheden, bijvoorbeeld ten behoeve van een klimbos.

Het amendement 'Dijkvisie' ingediend door de fracties PAB en D66 is met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Vernieuwing van het dijklint moet daarmee passen binnen het historische karakter van het dijklint.

Het amendement 'Uitstraling dijklint' ingediend door de fractie SGP is met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Hiermee wordt gestreefd om bij vervanging van het 'oude' dijklint de openbare ruimte een eigen herkenbare identiteit te geven, zoals bestrating met klinkers en karakteristieke straatverlichting.

Het amendement 'Tiny houses' ingediend door de fractie D66 is unaniem aangenomen. Bijzondere woon(zorg)concepten die het huidige woningaanbod kunnen verbreden, zoals tiny houses, mogen niet in het openbaar groen gerealiseerd worden, maar passen in de bebouwde omgeving. Ook mogen ze de opgave van 460 nieuwbouw woningen niet belemmeren.

Het amendement 'Lightrail' ingediend door de fracties D66 en PAB is unaniem aangenomen. Er wordt nog steeds ingezet op de komst van een lightrail, maar er wordt hiervoor geen grond voor het tracé gereserveerd.

Het amendement 'Eenzaamheid' ingediend door de fractie D66 is unaniem aangenomen. In de Omgevingsvisie wordt hiermee aangegeven dat er in Papendrecht sprake is van eenzaamheid en geen toenemende mate van eenzaamheid.

Het amendement 'Fietser en voetganger voorop' ingediend door de fractie SGP is met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Hiermee wordt opgenomen dat de mogelijkheden voor voetgangers door op doorgaande routes vrijliggende voetpaden te maken worden verbeterd, mits het doorgaand verkeer op de Burgemeester Keijzerweg niet wordt belemmerd.

Het amendement 'Wandelen langs de oevers' ingediend door de fractie SGP is unaniem aangenomen. Er wordt gestreefd om waar mogelijk vrijliggende wandelpaden te creëren.

Het amendement 'Evenementen' ingediend door de fractie VVD is unaniem aangenomen. Hiermee wordt aangegeven dat grootschalige, al dan niet meerdaagse evenementen, in ieder geval toegestaan zijn in het centrum, op de Markt en in het Vondelpark. Daarnaast kunnen via het Omgevingsplan andere locaties worden aangewezen.

Het amendement 'Ontwikkeling Burgemeester Keijzerweg' ingediend door de fractie PAB is met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Rekening houdend met de hoofdassen functie van de Burgemeester Keijzerweg en de Veerweg wordt hiermee gestreefd naar vermindering van geluidsoverlast en CO2/fijnstof uitstoot. Tevens wordt extern zwaar- en sluipverkeer onder andere vanaf het Containertransferium zoveel mogelijk omgeleid via de A-wegen.

De volgende amendementen zijn ingetrokken:
- 'Warmtenet' van D66
- 'Parkeren' van SGP

Het geamendeerde raadsbesluit is unaniem aangenomen. Hiermee is de Omgevingsvisie vastgesteld.

Kompas Sociaal Domein 2021-2024
De raad besprak daarnaast het voorstel 'Kompas Sociaal Domein 2021-2024'. Het amendement, ingediend door de fractie D66, waarbij als uitgangspunt wordt opgenomen dat het beleid binnen het budget wordt uitgevoerd is met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Vanwege dit aangenomen amendement is de randvoorwaarde dat de uitvoeringsplannen binnen het in de begroting vastgestelde bedrag plaatsvinden. Daarnaast wordt in de uitvoeringsplannen invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave.

De fractie VVD beoogde met een amendement een aanpassing te realiseren in het beleidsdocument, waarbij wordt aangegeven dat een aantal van de mensen met schulden moeite heeft met lezen en schrijven, in plaats van een groot deel. De VVD vond deze passage onjuist en onterecht stigmatiserend. Dit amendement is met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Het geamendeerde raadsbesluit is unaniem aangenomen. Hiermee is het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 vastgesteld.