Terugblik raadsvergadering 30 januari 2020

Gepubliceerd op: 14 februari 2020 13:15

Op donderdagavond 30 januari kwam de gemeenteraad van Papendrecht bij elkaar. Dit was de eerste vergadering in de pilot bestuurlijke vernieuwing.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten de aandachtspunten van de gemeente Papendrecht in een zienswijze kenbaar te maken in de richting van het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming omtrent de financiële solidariteit en bijbehorende afbouwregeling. De gemeente Papendrecht vindt het om meerdere redenen onverstandig om de onderlinge financiële solidariteit in de regio los te laten.

Daarnaast is unaniem besloten een zienswijze naar voren te brengen op de regionale visie Sociaal Domein "iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan". De visie was op 1 oktober jl. al door de Drechtraad vastgesteld. De zienswijze wordt betrokken bij de verdere uitvoering. De zienswijze vraagt o.a. aandacht voor de beperkte financiële middelen en de toenemende vraag, de samenwerking en verbinding tussen regionaal en lokaal, de samenhang met Jeugdhulp en het belang om lokaal aanwezig te zijn op die plekken waar de mensen met hun ondersteuningsvragen aankloppen.

De gemeenteraad heeft met 22 stemmen voor en 1 tegen (GroenLinks) ingestemd met de verkoop van de aandelen in Eneco. De verkoop van Eneco levert de gemeente Papendrecht eenmalig circa € 27 miljoen. Hier staat tegenover het wegvallen van het jaarlijks dividend (begroting 2020: € 265.000) . De gemeenteraad ondersteunde het voornemen van wethouder Paans om in de aandeelhoudersvergadering bij Mitsubishi aan te dringen op een gesprek met de Stichting Japanse Ereschulden, vanwege dwangarbeid in de Tweede Wereldoorlog. De motie van OP over transparantie over de besteding van de Eneco-gelden werd ingetrokken na een toezegging van de wethouder dat in de Kaderbrief een aparte paragraaf zou worden toegevoegd en ook de inwoners via het de lokale media geïnformeerd zouden worden over de besteding van de 27 miljoen.

Voor de aanpak van Ondermijning heeft de gemeenteraad twee keer € 60.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 en 2021. Er was discussie in de raad of het niet vooral een landelijke probleem betrof, dat met landelijk geld opgelost zou moeten worden. De gemeenteraad ging akkoord met 22 stemmen voor en 1 tegen (PvdA).

Verder zijn de volgende voorstellen als hamerstuk behandeld in de raad:
- Bekrachtiging geheimhouding van het Plan van Aanpak Ondermijning
- Vaststelling 14e wijziging Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Aan het einde van de vergadering zijn drie moties behandeld.
De eerste motie betrof de oproep voor onderzoek naar gezondheidseffecten vóór de uitrol van 5G. De motie werd ingediend door Ruud Lammers, OP. Deze motie is na het debat ingetrokken.
De tweede motie kwam van Trijntje van Es (D66) en betrof privacybescherming van ouderen in verband met het verstrekken van persoonsgegevens van 75+ers aan Sterk Papendrecht. De motie is overgenomen door het college, er komt een toets op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De derde motie droeg het onderwerp 'Businesscase transformatie Noordhoek' en werd ingediend door Marco de Haas van de VVD. De motie is ingetrokken na een toezegging van wethouder Paans dat hij in gesprek zal gaan met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) of het haalbaar is om woningbouw te realiseren aan de Noordhoek.