Terugblik raadsvergadering 9 juli

Gepubliceerd op: 15 juli 2020 10:00

Op donderdag 9 juli kwam de gemeenteraad van Papendrecht bij elkaar voor de raadsvergadering, voor het eerst sinds april jl weer in fysieke vorm.
In deze vergadering stond Kaderbrief 2021-2025 centraal. In de kaderbrief worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. In de kaderbrief zijn ook mogelijke bezuinigingen opgenomen, waarmee de begroting van 2021 sluitend kan worden gemaakt.


De fractievoorzitters hebben elk een algemene beschouwing op de Kaderbrief 2021-2025 gegeven en meerdere fracties hebben moties ingediend. Daarmee geeft de raad het college inhoudelijke en financiële kaders mee voor het opstellen van de begroting van 2021, die op 5 november a.s. in de raad wordt behandeld.


De motie 'Ouderen en Wonen' ingediend door de fractie PAB is unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om voor 2021 en verder, werkende vanuit de leidraad van de landelijke Taskforce voor Wonen en Zorg, met een programmatische aanpak te komen voor Ouderen en Wonen. Het college heeft aangegeven zich te vinden in deze programmatische aanpak en zal hier uitvoering aan geven.


De motie 'Versterk onze spaarpot' ingediend door de fractie OP is met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. De jaarlijkse besparing op de rentelast van €700.00,- blijft hiermee op de begroting staan en wordt niet toegevoegd aan de Algemene reserve.


De motie 'Van uitstel huur naar kwijtschelding huur' ingediend door de fracties GroenLinks, PvdA, CDA en PAB is met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Het college wordt opgedragen om voor alle sportverenigingen, die voor uitstel van huur in aanmerking komen, deze huur kwijt te schelden.


De motie 'Duurzame ombuigen' ingediend door de fracties D66 en GroenLinks is ingetrokken. Het college werd verzocht om de ombuigings- en bezuinigingsmaatregelen die het college aan de gemeenteraad voorlegt in een raadsvoorstel vooraf te toetsen op duurzaamheidseffect, zowel per maatregel alsook als totaalpakket. Het college heeft aangegeven dat het toetsen per maatregel veel capaciteit van de organisatie zal vragen. Het totaalpakket zal wel getoetst worden op duurzaamheid.


De volgende moties zijn aangehouden:
• 'Geen verzwaring lokale lasten', ingediend door de fractie VVD. Deze motie wordt aangehouden tot de behandeling van de begroting 2021.
• 'Viruswaanzin nee!' Ingediend door de fractie OP.