Vooruitblik commissie ABZ 14 september

Gepubliceerd op: 09 september 2020 09:55

Vooruitblik Commissie ABZ 14 september

De commissie ABZ start om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u thuis meekijken? U kunt de vergadering volgen via de link naar de livestream. 

Ombuigingsvoorstellen
De commissie wordt geïnformeerd over de ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigen die de gemeente Papendrecht dient te maken. Het college licht ook de planning en de richtinggevende
uitgangspunten toe.

In de commissie ABZ van 12 oktober a.s. worden vervolgens de politieke keuzes besproken. De raad geeft dan richting mee aan het college over de voorstellen en hoe de samenleving in het
proces van verdere uitwerking wordt betrokken.

Raadscommunicatie
Het communicatieplan van de raad, Raadscommunicatie Papendrecht, wordt beeldvormend besproken. Doel van de bespreking is om richting mee te geven voor een definitief raadsvoorstel.

1e Concernrapportage
De Eerste Concernrapportage 2020 is het eerste bijstellingsmoment van de begroting 2020. Hierin is de huidige financiële stand van zaken opgenomen en hoe ver het staat met de realisatie
van het beleid. Ook wordt een prognose gegeven voor het hele jaar 2020.

(Zwarte) Piet
Op verzoek van de fractie D66 wordt in de commissie het standpunt over (Zwarte) Piet in Papendrecht besproken. Aan de fracties en burgemeester wordt een standpunt gevraagd over
het al dan niet verwelkomen van Sinterklaas met Zwarte Pieten. De burgemeester maakt vervolgens een zelfstandige afweging op basis van zijn bevoegdheid.

Inspreken en meepraten: wat vindt u? 

Wilt u de lokale politieke laten weten hoe u over een onderwerp denkt dat op de agenda van een commissie staat (of een ander onderwerp)? In deze coronatijd lopen veel dingen anders dan
normaal, ook de manier waarop u kunt meepraten en inspreken. Zoekt u naar de juiste manier om dit te doen? De griffie van de gemeenteraad kan met u meedenken. U kunt contact opnemen via het e-mailadres
griffie@papendrecht.nl.