Vooruitblik commissie Ruimte 17 september

Gepubliceerd op: 09 september 2020 10:15

Vooruitblik Commissie Ruimte 17 september

De commissie Ruimte start om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u thuis meekijken? U kunt de vergadering volgen via de link naar de livestream.

Vrijgeven omgevingsvisie
Met de komst van de Omgevingswet (1 januari 2022) worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd, waaronder de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie beschrijft de gewenste toekomst van de gemeente, niet alleen fysiek maar ook sociaal. Tijdens de commissie wordt de omgevingsvisie besproken. In de raad van 1 oktober wordt de raad gevraagd de omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak.

Concept Regionale Energie Strategie Drechtsteden
De concept-RES is een verdere uitwerking van de in 2017 vastgestelde Energiestrategie Drechtsteden. De concept-RES beschrijft wat de regio Drechtsteden bij kan dragen aan de
landelijke opgave om in 2030 in totaal 35 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land op te wekken én 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te maken. Dit is een eerste bod richting het Rijk. Volgend jaar wordt, afhankelijk van het wel/niet realiseren van de landelijke energie-opgave, in de raden in de regio gesproken over een definitief bod. Tijdens de commissie volgt een presentatie over de concept-RES.

De commissie wordt verzocht om aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen ten behoeve van de verdere uitwerking kenbaar te maken. Deze aandachtspunten worden verwerkt in een
zienswijze, waarover wordt besloten tijdens de raad van 1 oktober.

Wijzigen bebouwde kom grens
De commissie bespreek het voorstel om de bebouwde kom grenzen opnieuw vast te laten stellen. De directe aanleiding voor dit voorstel is de realisatie van het industrieterrein NieuwlandParc en de realisatie van het politiebureau aan de Burgemeester Keijzerweg.

Bestemmingsplan Kombuis
Met het vertrek van de tijdelijke vestiging van supermarkt MCD op de locatie Kombuis wordt de weg vrijgemaakt om het eiland Kombuis als woningbouwlocatie te ontwikkelen. Na bespreking
in de commissie Ruimte besluit de raad over het voorstel in de vergadering van 1 oktober a.s.

Inspreken en meepraten: wat vindt u?

Wilt u de lokale politieke laten weten hoe u over een onderwerp denkt dat op de agenda van een commissie staat (of een ander onderwerp)? In deze coronatijd lopen veel dingen anders dan
normaal, ook de manier waarop u kunt meepraten en inspreken. Zoekt u naar de juiste manier om dit te doen? De griffie van de gemeenteraad kan met u meedenken. U kunt contact opnemen via het e-mailadres
griffie@papendrecht.nl.