Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Contact informatie

De missie van de RKC is het ondersteunen van de gemeenteraad bij haar kaderstellende en controlerende rol en een bijdrage te leveren aan en het bieden van handvatten voor het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en verbonden partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd, door inzicht te verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te verbeteren.

Regels voor het functioneren van de Rekenkamercommissie

De regels voor het functioneren van de Rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de Verordening op de  Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht en het Reglement van Orde voor de vergaderingen.

Uitleg van de regels

Verordening op de  Rekenkamercommissie

In de Verordening op de Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht zijn onder meer samenstelling en wijze van benoeming van de leden van de commissie geregeld. Ook is vastgelegd dat de commissie onderwerpen die zij onderzoekt zelf vaststelt en dat de gemeenteraad de commissie een gemotiveerd verzoek kan doen tot instelling van een onderzoek. In deze verordening is verder opgenomen dat de Rekenkamercommissie voor feitelijke uitvoering van onderzoek derden kan inschakelen, hetgeen in de praktijk over het algemeen het geval is.

Reglement van Orde

In het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie is vastgelegd welke taken voorzitter, secretaris en leden zoal hebben, op welke wijze men te werk gaat bij onderzoek en aan welke eisen onderzoek moet voldoen.

Zo houdt de commissie bij de keuze van onderwerpen voor onderzoek de volgende criteria in ogenschouw:

  • Passendheid van het onderwerp binnen de taakopdracht en bevoegdheden van de Rekenkamercommissie; 
  • Het onderzoek heeft een toegevoegde waarde: het levert informatie op waarover de gemeenteraad en het college nog niet beschikt; 
  • Proportionaliteit: er is sprake van een substantieel belang in financieel, organisatorisch, bestuurlijk of maatschappelijk opzicht;
  • Het onderwerp is actueel en heeft een groot maatschappelijk en/of financieel belang; 
  • Het onderwerp raakt direct of indirect het belang van de burger; 
  • Spreding: opeenvolgende onderzoeken op hetzelfde beleidsterrein of bij dezelfde sector, organisatie-onderdeel of instelling vinden niet of zo min mogelijk plaats; 
  • Het onderzoek moet zoveel mogelijk leiden tot concrete verbeteringen van het functioneren van de gemeente en/of tot bevordering van het lerend vermogen van de organisatie; 
  • Met betrekking tot de onderzoeksonderwerpen staat de RKC open voor suggesties vanuit de gemeenteraad en stemt hier minimaal 1 keer per jaar over af met de fracties. Bij de start en halverwege elke raadsperiode vindt een gesprek plaats tussen de raad en de Rekenkamercommissie. Ook staat de RKC open voor suggestief van iedere Papendrechtse inwoner en van de Papendrechtse verenigingen en organisaties.

Openbaarheid

Al deze documenten zijn openbaar en kunt u desgewenst downloaden, dat geldt ook voor de onderzoeksrapporten die zijn afgerond.

Leden