Kijk hier live naar de commissie ABZ van 23 november om 19.30 uur

Gepubliceerd op: 20 november 2020 12:35

Op 23 november om 19.30 vergadert de commissie ABZ. Deze vergadering is digitaal. Thuis meekijken? Dat kan via deze link: https://live.starleaf.com/OTQ4MjE3NTg6MjI5MDY4. 

Op de agenda van de commissie ABZ staan o.a.:


Oplegnotitie D66, VVD en PvdA: Winkelopenstelling zondag tijdens Coronacrisis
Het college heeft in juli 2021 aangegeven van plan te zijn om de volledige winkelopenstelling van levensmiddelenwinkels gedurende de Coronacrisis, terug te willen draaien, naar twee zondagen per maand. De fracties D66, VVD en PvdA vragen de fracties en het college in te
stemmen met verlening van de mogelijkheid van openstelling van winkels op alle zondagen in Papendrecht, gedurende de Coronacrisis. Ook is de vraag om in te stemmen met uitbreiding van het type winkels dat van de vrijwillige openstelling gebruik kan maken, van "levensmiddelenwinkels" naar "winkels".

Instellen commissie Omgevingswet
Voor de invoering van de tweede fase van de Omgevingswet (januari 2022) dient de raad nog een aantal keuzes te maken over complexe onderwerpen. Het voorstel is om hiervoor een aparte commissie Omgevingswet in te stellen.

Tweede concernrapportage 2020
De Tweede Concernrapportage 2020 is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente en het tweede bijstellingsmoment van de begroting.

Belastingverordeningen 2021
Met dit voorstel worden de belasting- en legestarieven e.d. voor het komend jaar vastgesteld.

Zienswijze oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
Gelet op de nieuwe regelgeving moet het werkgeverschap van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid anders invulling krijgen. Dit voorstel geeft daar een invulling aan.

Privacybeleid Drechtsteden
Het huidige Privacybeleid Drechtsteden is in 2018 vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in een periode toen er nog weinig ervaring was met de nieuwe Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de commissie wordt een geactualiseerde versie van het Privacybeleid besproken.