Terugblik beeldvormende bijeenkomst 23 juni, 24 juni en 25 juni

Gepubliceerd op: 29 juni 2020 16:40

Terugblik beeldvormende bijeenkomst 23 juni


Sessie bevindingen accountant jaarrekening 2019
Tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 23 juni is de raad geïnformeerd over de bevindingen van de accountant op de door hem uitgevoerde controle van de jaarrekening 2019. De raad neemt deze informatie mee ter voorbereiding op de raad van 2 juli a.s. Tijdens deze raadsvergadering staat de Jaarrekening 2019 op de agenda.

Sessie regionale samenwerking
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein sinds de zomer 2019 en een motie in de gemeenteraad van Dordrecht heeft de heer Kolff, als voorzitter van het regiobestuur en burgemeester van Dordrecht het initiatief genomen om met de regiogemeenten te spreken over de onderlinge samenwerking. Daarvoor zijn/worden drie collegeconferenties georganiseerd.
De raad heeft tijdens de beeldvormende sessie op 23 juni het gesprek gevoerd over de scenario's voor toekomstige samenwerking met de regiogemeenten. Het college heeft hiermee richting meegekregen van de raad voor de collegeconferentie op 3 juli a.s.

Terugblik beeldvormende bijeenkomst 24 juni


Sessie ontwikkelingen Veerpromenade
Op 24 juni vond voor het eerst een beeldvormende sessie plaats in Theater de Willem. Tijdens deze sessie werden mogelijke scenario's voor een ontwikkeling aan de Veerpromenade gepresenteerd. Zowel (duo)raadsleden als omwonenden en andere geïnteresseerden hebben naar aanleiding van de verschillende scenario's vragen kunnen stellen aan de projectleider. Ook zijn verschillende ideeën voor de invulling op de Veerpromenade ingebracht. De scenario's worden uitgewerkt in een raadsvoorstel waarmee de raad richting mee kan geven aan het college voor een verdere uitwerking.

Sessie (werkwijze) bouwprojecten Papendrecht
Daarnaast is de raad tijdens de sessie op 24 juni op verzoek van GroenLinks geïnformeerd over de toepassing werkwijze grote projecten. Deze werkwijze is in 2019 opgesteld en geeft aan hoe het college omgaat met projecten in Papendrecht.

Terugblik beeldvormende bijeenkomst 25 juni


Sessie Governance Jeugdhulp
Goede jeugdzorg, lokale sturing, regionale afstemming en kostenbeheersing vindt iedereen
belangrijk, maar het is lastig om dit in een goed evenwicht te brengen. In opdracht van het bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd wordt een onderzoek uitgevoerd hoe dit vorm gegeven kan worden. Tijdens de beeldvormende sessie op 25 juni ging de gemeenteraad in gesprek met de portefeuillehouder over de stand van zaken van het onderzoek en de verdere planning.