Terugblik online raadsvergadering 18 maart 2021

Gepubliceerd op: 24 maart 2021 12:30

Uitgangspuntennotitie 'Toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten'
De notitie bevat wijzigingen op het gebied van bedrijfsvoering bij de toekomstige samenwerking binnen de Drechtsteden. Het college van Dordrecht heeft de raad gevraagd hierop een reactie te geven. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie is een aangescherpte reactie voorbereid. Deze aangescherpte reactie is, namens de commissie, middels een technisch amendement ingebracht. Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.

Verordening Beschermd wonen en opvang
De Verordening Beschermd Wonen en Opvang is met 21 voor en 1 tegen aangenomen.

Aangenomen raadsvoorstellen
De volgende raadsvoorstellen zijn unaniem aangenomen:
• Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2021
• Normenkader 2020
• Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Verver
• Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Paans
• Beleidskader veranderopgave Wet Inburgering

Moties
De motie 'Behoud de bieb' ingediend door de fractie VVD is aangehouden in afwachting van het te door lopen proces aangaande de subsidies.

De motie 'Verruiming terrassen' is unaniem aangenomen.