Terugblik raadsvergadering 12 november 2020

Gepubliceerd op: 16 november 2020 12:40

Op 12 november kwam de gemeenteraad van Papendrecht digitaal bij elkaar.


In deze vergadering stond de Programmabegroting 2021 centraal. Jaarlijks biedt het college de programmabegroting aan de raad aan. De begroting beschrijft de plannen voor 2021, wat de gemeente wil bereiken, wat de plannen kosten en welke inkomsten er worden verwacht. Meerdere fracties hebben door middel van moties en amendementen hun politieke punten ingebracht.


De volgende moties zijn verworpen:
- Motie 'Steunfonds Corona' ingediend door de fractie OP, met 2 stemmen voor en 20 stemmen tegen.
- Motie 'Per direct herziening beleid inzake reduceren afvalstoffenheffing' ingediend door de fractie VVD, met 6 stemmen voor en 16 stemmen tegen.


De motie 'Afvalwaterakkoord' ingediend door de fracties GroenLinks en D66 is ingetrokken, naar aanleiding van een toelichting van de wethouder. De portefeuillehouder gaf aan dat er met het Waterschap wordt gewerkt aan een afvalwaterakkoord.


De volgende moties zijn aangehouden:
- Motie 'Roze Zorg' ingediend door de fracties GroenLinks en D66.
- Motie 'Hoogspanningsverbindingen ondergronds' ingediend door de fractie OP.
- Motie 'onderzoek naar een gezonde toekomst voor de Jeugdzorg' ingediend door de fractie OP.


De VVD beoogde met het amendement 'College haalt de broekriem aan' het budget voor nieuw beleid college in de begroting 2021 te verlagen naar €100.000 en ook voor de komende jaren te bevriezen op €100.000. Het amendement is met 8 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.
Het amendement 'Stimuleren aansluiting op warmtenet' ingediend door de fracties CDA en ChristenUnie is met 16 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Hierin staat dat in het investeringsprogramma in de periode na 2024 rekening wordt gehouden met een financiële regeling om particuliere woningbezitters te stimuleren aan te sluiten op het warmtenet.


Het geamendeerde raadsbesluit over de Programmabegroting 2021 is met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Hiermee is de Programmabegroting 2021 vastgesteld.


Gelet op het late tijdstip is besloten om de overige agendapunten te behandelen tijdens de reserve raad op dinsdag 17 november 2020. Het verslag hiervan vindt u volgende week op deze pagina.

 

Vervolg raadsvergadering 12 november 2020 op 17 november 2020

De raad besprak de 'Routekaart vergaderwijze in het kader van Corona', deze routekaart dient als richtinggevend advies voor het bepalen van de vergaderlocatie. Het amendement 'Routekaart vergaderen in coronatijd' ingediend door de fractie PAB is met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Hiermee is het advies om gedurende het risiconiveau ernstig zowel tijdens commissies als tijdens raadsvergaderingen digitaal te vergaderen. Het geamendeerde raadsbesluit is met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. 

De volgende voorstellen zijn unaniem aangenomen:
- Beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid 2021-2024
- Herbenoemen welstandscommissie
- Diverse benoemingen commissies
- Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffie i.v.m. WNRA

De motie 'PFAS richtlijn aanpassen en uit productie' ingediend door de fracties PvdA, GroenLinks, Onafhankelijk Papendrecht, CDA en PAB is met 13 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Het college zal het Rijk en de staatssecretaris voor Milieu oproepen om nieuwe richtlijnen voor PFAS voor Nederland op te stellen. Daarna worden de huidige aanbevelingen voor de regio Drechtsteden herzien, zodat de richtlijnen van PFAS ook voor de inwoners van Papendrecht duidelijk zijn.

De fractie PAB diende drie moties in ten behoeve van de verdere uitwerking van de ombuigingsvoorstellen:
- De motie 'Cultuurplatform', is met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. In de businesscase "Cultuurplatform" wordt een extra scenario onderzocht. Hierbij wordt het huidige theatergebouw De Willem inclusief een theaterfunctie benoemd als uitgangspunt. Ook wordt in samenwerking met Papendrechtse culturele organisaties onderzocht of andere culturele instellingen, verenigingen en organisaties gebruik kunnen maken van het gebouw.
- De motie 'Ruimte en bouwen', is met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. In de business case "Ruimte en Bouwen" wordt een tweede scenario onderzocht, waarbij bouwen in (sport)parken en het gebied boven de A15 buiten beschouwing wordt gelaten.
- De motie 'Lokale lasten', is met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Als alternatief scenario wordt bij de businesscase "Lokale lasten" onderzocht hoe de gemeente Papendrecht bij de 25% goedkoopste gemeenten kan blijven of gemotiveerd aangeven waarom we toch richting de middenmoot gaan.