Griffie

Naam: Griffie

De griffie zorgt voor een correcte voorbereiding van vergaderingen van de gemeenteraad plus de Auditcommissie, het PMV en de Rekenkamercommissie. De griffier staat de gemeenteraad en door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter zijde.

Raadsgriffier
De griffier staat de gemeenteraad en de door haar ingestelde commissies, bij de uitoefening van hun taak ter zijde. Hij ondersteunt de gemeenteraad in zijn volksvertegenwoordigende, beleidsbepalende en controlerende functie, woont de raadsvergaderingen bij en ondertekent, samen met de voorzitter, de stukken die van de gemeenteraadaad uitgaan.
De griffier helpt en bemiddelt bij verzoeken om ambtelijke bijstand van de raad en/of van individuele raadsleden. De raadsgriffier wordt benoemd door de gemeenteraad en is aanwezig bij de vergaderingen van de gemeenteraad, commissies en het presidium.

De (interim)griffier van de gemeenteraad is de heer (Marcel) Hermans.

Griffie
De griffie zorgt voor de correcte voorbereiding van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad. Tevens is de griffie het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft, over de gang van zaken rond de gemeenteraad.

Momenteel zijn ook werkzaam op de griffie van Papendrecht:
mevrouw (Esther) Renes (raads- communicatieadviseur), de heer (Mart) Swagemakers (tijdelijk, raadsadviseur) en mevrouw (Marianne) Moree (griffiemedewerker). 

Contact

Telefoon: 14078
E-mail: griffie@papendrecht.nl