Griffie

Naam: Griffie

De griffie zorgt voor de correcte voorbereiding van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad. De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter zijde.

Raadsgriffier

De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter zijde. Zij ondersteunt de raad in zijn volksvertegenwoordigende, beleidsbepalende en controlerende functie, woont de raadsvergaderingen bij en ondertekent, samen met de voorzitter, de stukken die van de raad uitgaan. De griffier helpt en bemiddelt bij verzoeken om ambtelijke bijstand van de raad en/of van individuele raadsleden. De raadsgriffier wordt benoemd door de gemeenteraad en is aanwezig bij de vergaderingen van de gemeenteraad, commissies en het presidium. De griffier van de gemeenteraad is mevrouw (Marianne) Muijzer-van der Meijden.

Griffie

De griffie zorgt voor de correcte voorbereiding van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad. Tevens is de griffie het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de gang van zaken rond de gemeenteraad. Ook werkzaam op de griffie zijn: de heer (Niels) den Braven (raadsadviseur / plv griffier), mevrouw (Mariëtte) Meijer (griffiemedewerker) en de heer (Hidde) Weevers (griffiemedewerker)

Contact

Telefoon: 078-7706210

email: griffie@papendrecht.nl

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens