BOB: Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming

Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Papendrecht het Raadsvoorstel Herinvoering Bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. Dit houdt in dat gekozen is voor een pilotperiode waarin vergaderd wordt, volgens een nieuwe werkwijze.
Deze pilotperiode loopt van zomer 2023 tot de zomer van 2024.
De nieuwe werkwijze is gebaseerd op het BOB-model.
BOB staat voor: Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming.

Wat is een beeldvormende vergadering?
Tijdens beeldvormende sessie van een beeldvormende vergadering gaan (duo)raadsleden in gesprek met inwoners, het college en organisaties en bedrijven om zich te laten informeren over een bepaald onderwerp.
U bent van harte welkom! om bij deze (openbare) vergaderingen aanwezig te zijn.

Wat is een oordeelvormende vergadering?
In een oordeelvormende vergadering vindt debat plaats. Voorafgaand aan de oordeelvorming hebben fracties helder wat hun voorlopige standpunt is en welke politieke vragen nog beantwoord moeten worden voor die fractie, om tot een eindoordeel te kunnen komen. Raadsleden kunnen voorlopige standpunten uitwisselen en elkaar bevragen over hun standpunten. Eventuele politieke vragen kunnen in deze vergadering gesteld worden aan het college. Het resultaat is dat gezamenlijke belangen, criteria en vooraarden in beeld zijn en kunnen worden afgewogen.

In een oordeelvormende vergadering wordt besloten of een raadsvoorstel als hamer- of bespreekstuk wordt geagendeerd voor de raadsvergadering.
In een oordeelvormende vergadering kunnen inwoners ook inspreken, over onderwerpen die nog niet eerder geagendeerd zijn in een beeldvormende vergadering.

Wat is een raadsvergadering (=besluitvormende vergadering)?
Een raadsvergadering is hèt moment dat de hele gemeenteraad bijeen komt. Hier worden alle besluiten genomen. 
Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen. Raadsvergaderingen zijn eigenlijk altijd openbaar, maar hier kan in speciale gevallen van worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer over een nieuwe burgemeester gestemd wordt of wanneer iets wordt besproken wat vertrouwelijk is.
U bent van harte welkom om bij een (openbare) raadsvergadering aanwezig te zijn.