Spreekrecht

De politiek wil graag weten wat er in Papendrecht leeft. Deze zogenaamde volksvertegenwoordigende rol zorgt ervoor dat zij goede afwegingen maken voor dat ze een besluit nemen over alles wat uw gemeente aangaat. Een van de manieren om te weten te komen wat u als inwoner bezighoudt is als u het ze vertelt. Dat kan onder andere door in te spreken bij een commissievergadering. U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een onderwerp dat voor u belangrijk is.

Voor veel inwoners is dat geen dagelijkse bezigheid, daarom zetten hieronder een en ander op een rijtje om u daarmee zo goed mogelijk voor te bereiden.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met de griffie. U kunt ons bereiken op griffie@papendrecht.nl of op telefoonnummer 078-7706214.

Commissies

De gemeenteraad bestaat uit 23 (gekozen) leden. De voorbereiding op de raadsvergadering wordt in drie commissies gedaan, de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ), Ruimte en Samenleving. De commissies hebben als taak te bekijken of de raad voldoende informatie heeft om een goede afweging te kunnen maken bij het nemen van besluiten. De commissieleden kunnen vragen stellen aan elkaar en aan het college. De commissievergaderingen bestaan uit een beeldvormend- en een oordeelsvormend gedeelte. De besluitvorming vindt vervolgens in de gemeenteraad plaats. Dit vergadersysteem wordt ook wel het B-O-B-model genoemd.

In het beeldvormend deel worden bijvoorbeeld presentaties gegeven en spreken de commissieleden onderling over onderwerpen die door fracties zelf geagendeerde onderwerpen waarover ze de andere fracties willen informeren of draagvlak willen peilen.

In het oordeelsvormend deel worden de raadsvoorstellen van het college, eigen raad of rekenkamercommissie besproken.

Welke onderwerpen in welke commissie?

De volgende onderwerpen komen aan de orde in de commissie ABZ: Regionale zaken (o.a. Drechtsteden), financiën, Openbare orde en veiligheid, Communicatie.

De volgende onderwerpen komen aan de orde in de commissie Ruimte: Ruimtelijke ontwikkeling (zoals dorpsvernieuwing, welstandsbeleid en monumentenzorg), volkshuisvesting, groot onderhoud (bestratingen, riool), afvalbeleid, groenvoorzieningen, openbare werken, verkeer en vervoer, milieu, energie en klimaat.

De volgende onderwerpen komen aan de orde in de commissie Samenleving: Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk, economie en werkgelegenheid (waaronder economische structuur), onderwijs en kinderopvang, volksgezondheid, jongerenbeleid, ouderenbeleid, cultuur, sport, recreatie en toerisme.

Een onderwerp dat meerdere raadscommissies raakt, wordt behandeld in die commissie die het onderwerp het meeste aangaat.

Aanvraag spreektijd

U kunt zich formeel tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering melden bij de (commissie)griffier om spreektijd aan te vragen. Wij raden u echter aan dit eerder te doen -uiterlijk om 12 uur van de betreffende vergaderdag, liefst nog een dag eerder- zodat wij u goed kunnen informeren en adviseren. Wij kunnen tijdig adviseren over bijvoorbeeld het aanleveren van presentaties of andere informatie die u met  de commissie wil delen.

U neemt contact op met de griffie via griffie@papendrecht.nl of 078-7706214. De griffie noteert uw naam, emailadres en telefoonnummer. Indien nodig kunnen wij dan weer contact met u opnemen. Om de voorzitter van de commissie goed te informeren noteren we ook het onderwerp en wat uw betrokkenheid is bij het onderwerp (bijv. buurtbewoner, voorzitter van een vereniging). De griffie geeft u een inschatting hoe laat uw agendapunt in de vergadering wordt behandeld.

Op de website van de gemeenteraad van Papendrecht kunt u teruglezen wanneer de commissies vergaderen.

Er kan niet ingesproken worden over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waar bezwaar en beroep openstaat of heeft gestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht kan of kon worden ingediend.

Voorbereiding

Niet iedereen is gewend om voor een groep mensen te spreken. Het kan helpen als u wat u wilt zeggen voor uzelf uitschrijft. Als u dat hardop voorleest (voor uzelf of voor iemand anders), weet u hoe het klinkt en hoe lang het duurt. Als u uw bijdrage digitaal hebt, ontvangt de griffie deze graag, zodat deze in het verslag verwerkt kan worden.

U heeft het recht om individueel het woord te voeren. Maar als er meer insprekers over hetzelfde onderwerp zijn die eenzelfde belang naar voren willen brengen, kan het handig zijn van tevoren afstemming te zoeken met elkaar. Uw verhaal kan krachtiger overkomen als u één of enkele woordvoerders de boodschap namens u allen laat brengen. U kunt dan als ondersteuning op de publieke tribune plaatsnemen, zodat zichtbaar is dat ook namens u gesproken wordt. De griffie kan hierin met u meedenken.

Gang van zaken tijdens de vergadering

U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De voorzitter zal u op het juiste moment naar voren roepen. U kunt dan bij het spreekgestoelte uw verhaal doen.

  • Voor het inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen is een apart punt 'spreektijd' op de agenda geplaatst. Na uw bijdrage kunnen de commissieleden vragen stellen en om een reactie van het college vragen. U kunt als laatste kort reageren.

  • Voor het inspreken bij inhoudelijke onderwerpen op de agenda, wordt u bij het betreffende agendapunt naar voren geroepen. Na uw bijdrage kunnen de commissieleden vragen stellen en om een reactie van het college vragen. Vervolgens gaan zij met elkaar en het college in gesprek over het onderwerp. Na de eerste termijn krijgt u de gelegenheid om kort te reageren op hetgeen door de commissieleden en het college is gezegd. U kunt uw standpunt of eventuele onduidelijkheden zo nog beter toelichten.

Spreektijd

De spreektijd is maximaal 5 minuten per inspreker. Na de reactie van de commissieleden kunt u nog reageren in maximaal 3 minutenWanneer er meerdere sprekers zijn kan de voorzitter de spreektijd evenredig verdelen. In bijzondere gevallen kan de voorzitter afwijken van de gebruikelijke spreektijd.

Privacy

Van de raads- en commissievergaderingen worden opnamens gemaakt die live worden uitgezonden en na afloop voor iedereen terug te kijken en te luisteren zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, neemt u dan tijdig contact op met de griffie.