Rekenkamercommissie

De missie van de Rekenkamercommissie Papendrecht is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en verbonden partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd, door inzicht te verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te verbeteren. De Rekenkamercommissie bereikt haar doel door het (laten) uitvoeren van onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, het beheer en de organisatie. In de onderzoeken kunnen tevens rechtmatigheidsaspecten en elementen van financieel beheer aan de orde komen. Ook let de Rekenkamercommissie op de beginselen van goed bestuur (integriteit, democratische besluitvorming, toezicht, handhaving en publieke verantwoording).

 

De Rekenkamercommissie Papendrecht, een zogeheten gemengde commissie, bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee leden van de gemeenteraad (een lid vanuit de oppositie en coalitie). De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris.

 

De samenstelling is als volgt:

 

Voorzitter
De heer drs. M.P (Martijn) Groenewegen MBA MCM (benoemd per 1 januari 2012 tot 1 januari 2016, vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1 januari 2020 en vervolgens herbenoemd tot en met 17 februari 2025)

 

Externe leden
Mevrouw drs. J.E. (Betty) Talstra benoemd per 15 april 2021 tot 15 april 2027. 
Mevrouw L. (Lize) Kooijman benoemd per 15 april 2021 tot 15 april 2027. 

 

Leden vanuit de gemeenteraad

De heer S. (Semi) Torun (per 30 maart 2022 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad)

De heer M.G.C.H. (Martijn) Hardam (per 30 maart 2022 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad)

 

Secretaris

Griffie Papendrecht, griffie@papendrecht.nl